ศิลปศาสตร์ ลาดกระบัง เชิญร่วมนำเสนองานวิจัยในการประชุมระดับชาติ NCAA 2017 วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ: วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

    คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เชิญชวนบุคคลากร นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป ร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 6

    หรือ The 6th National Conference on Applied Liberal Arts: NCAA 2017 ในหัวข้อ “ศิลปศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21” (Liberal Arts in 21st Century) ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หมดเขตการส่งบทคัดย่อ วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

    บทความวิจัยที่เปิดรับได้แก่สาขาวิชา ภาษาศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรม การเรียนการสอนภาษา วรรณคดี การแปลและการล่าม มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา การท่องเที่ยวและกีฬา สังคมศาสตร์ กฏหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารและการจัดการ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปศาสตร์ประยุกต์ โดยมีกำหนดการส่งบทคัดย่อ ภายในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 และจะแจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อภายในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

    หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ผศ.สรียา ทับทัน นางสาวรัตนา แสงจันทร์ หรือ นางสาวดารณี สลามเต๊ะ ที่คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทรศัพท์ 08-4545 8778 โทรสาร 0-2329-8445 เว็บไซต์ www.la.kmitl.ac.th/fla หรือติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/liberalartskmitl/