โครงการ “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๓

    photo-caption

    โครงการ “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๓ ปฏิบัติศาสนกิจและประกอบพิธีสดับปกรณ์: สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  และ กรมการศาสนา จัดโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม“สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๓ โดยมี              นายสด  แดงเอียด ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ด้านการศาสนา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี เดินทางพร้อมกับสามเณร ๒๐ รูป และคณะพระอาจารย์ ไปปฏิบัติศาสนกิจประกอบพิธีสดับปกรณ์และเจริญจิตตภาวนาน้อมถวาย เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สังเวชนียสถานและพุทธสถานสำคัญในสาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รวมเป็นระยะเวลา ๘ วัน