“โฮมโปร” ผนึกกำลัง “สอศ.” สานฝันนักศึกษา สร้างงาน สร้างอนาคตผ่าน “โครงการทุนทวิภาคี”

  IMG_7129

  “โฮมโปร” ร่วมมือกับ “สอศ.” สานฝัน สร้างงาน สร้างพื้นฐานชีวิตผ่าน “โครงการทุนการศึกษาทวิภาคี” ส่งต่อทุนการศึกษาภายใต้หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก เน้นเรียนจริง รู้จริง ทำงานได้จริง หวังมอบโอกาสการสร้างงาน และปั้นนักธุรกิจค้าปลีกฝีมือเยี่ยมสู่ตลาดแรงงาน

  ถือเป็นโครงการร่วมมือต่อเนื่องที่ “โฮมโปร” ผู้นำธุรกิจศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งครบวงจรชั้นนำของไทย ได้ร่วมมือกับ “สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา” หรือ “สอศ.” กระทรวงศึกษาธิการ                ได้ร่วมมือกันสานฝัน สร้างอาชีพให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้มีโอกาสต่อยอดการทำงานภายใต้โครงการ “ทุนการศึกษาทวิภาคี” ที่ในปีนี้ถือเป็นนักศึกษารุ่นที่ 3 ที่จบการศึกษาจากโครงการนี้แล้ว

  จุดเริ่มต้นของโครงการ “ทุนการศึกษาทวิภาคี” ตั้งแต่ปี 2555-2559  เริ่มต้นจากความร่วมมือของ “โฮมโปร” และ “สอศ.” เพื่อจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และเปิดโอกาสให้นักศึกษา เข้ารับการฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ประเภทพาณิชยกรรม สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Work Based Learning) เพื่อที่นักศึกษาจะได้นำความรู้ที่ได้ ไปต่อยอดกับการประกอบวิชาชีพอย่างสัมพันธ์กัน ผ่านการเรียนรู้ ควบคู่กับการทำงานจริง ส่งผลให้เกิดความรักในอาชีพ และมองอนาคตความก้าวหน้า ต่อยอดอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวได้ ซึ่งตรงตามปณิธานของโฮมโปร ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา ให้โอกาสในการพัฒนานักศึกษาสู่ตลาดอาชีพอย่างมีคุณภาพ นับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มีการพัฒนา และขยายโอกาสการศึกษา โดยได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า   812 ทุน มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 43 สถาบัน

  โดยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559ที่ผ่านมาก็ได้มีการมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นโดยมี “นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์” ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และคุณนิทัศน์  อรุณทิพย์ไพฑูรย์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มทรัพยากรบุคคล และป้องกันการสูญเสีย บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้เกียรติแสดงความยินดีกับนักศึกษาในโครงการรุ่นที่ 3 นี้

  โดยนักศึกษาในรุ่นนี้มาจาก 14 สถาบัน อาทิ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง,วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี,วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี, วิทยาลัยเทคนิคระยอง, วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร, วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน,วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย, วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่, วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี, วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม, วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์, วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา, วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี,วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ซึ่งนักศึกษาทั้งหมดที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการ “ทุนการศึกษาทวิภาคี” จะได้บรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานโฮมโปร ในตำแหน่งพนักงานขาย,พนักงานบริการลูกค้า, แคชเชียร์, พนักงานคลังสินค้า เรียกได้ว่าหลักสูตรนี้สอนให้เรียนจริง รู้จริง และลงมือทำงานอย่างแท้จริง เพื่อสร้างคนคุณภาพสู่สังคมต่อไป

  นายคำแก้ว อีก้อ ตัวแทนนักศึกษาทุนทวิภาคี และยังเป็นนักศึกษาที่ได้รางวัลนักศึกษาเรียนดีเด่นยอดเยี่ยมได้กล่าวถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการนี้ว่า “ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ฝ่ายแนะแนวให้เข้ามาศึกษาต่อในโครงการนี้ ตนเองมองเห็นลู่ทางที่จะพัฒนาตนเอง และสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้ จึงสมัครเข้าร่วมกับโครงการนี้ ผมรู้สึกว่าผมได้รับชีวิตใหม่ เหมือนโฮมโปรได้ให้โอกาสผมทุกๆอย่าง ทั้งที่เรียน ที่ทำงาน และประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ที่ได้ทั้งจากในห้องเรียน และจากการทำงานจริง ปัจจุบันก็ได้บรรจุเป็นพนักขายในแผนกฮาร์ดแวร์เป็นที่เรียบร้อย”

  นางสาววิมลวรรณ ปินะกาโน นักเรียนทุนดีเด่นอีกหนึ่งคนได้กล่าวถึงเรื่องราวดี ๆ ที่ได้รับจากโครงการนี้ “เริ่มจากการที่ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ให้มาลองสมัครร่วมโครงการนี้ ซึ่งที่ว่าตัดสินใจได้ถูกต้อง เพราะได้รับประสบการณ์ในการทำงานที่ได้รับจากทั้งการเรียน และการทำงานจากเพื่อนๆ และพี่ๆที่ให้ความรู้ ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานในปัจจุบันที่ได้รับหน้าที่พนักงานขายในแผนกฮาร์ดแวร์ด้วย”

  ตัวแทนคนสุดท้าย และยังเป็นนักศึกษาผลการเรียนดีเด่นจากโครงการ นางสาววันเพ็ญ  มณีวงศ์ ได้กล่าวถึงความประทับใจ และการได้เริ่มชีวิตใหม่จากโครงการนี้ “เริ่มจากการที่จบการศึกษาในระดับ ปวส. แล้วต้องหยุดเรียนไปเพราะทางบ้านไม่มีทุนที่จะส่งเสียให้ศึกษาต่อ จึงได้หยุดมาเพื่อทำงานช่วยเหลือที่บ้าน หลังจากทำงานได้ซักพัก อาจารย์แนะแนวก็ได้แนะนำให้สมัครเข้าโครงการ เพราะนอกจากทุกการศึกษาที่ได้รับแล้ว ยังได้รับเบี้ยเลี้ยงจากการทำงานเพื่อจุนเจือทางบ้านด้วย ซึ่งเมื่อจบการศึกษาแล้ว เราก็มีงานทำงานทำทันที ได้แบ่งเบาภาระทางบ้าน และยังได้รับมิตรภาพจากทั้งเพื่อนๆต่างสถาบันที่ฝึกงานด้วยกัน และได้รับความรู้ทั้งจากในห้องเรียน และนอกห้องเรียนที่เป็นประโยชน์กับการทำงานในตำแหน่งพนักงานขาย แผนกประปาและสีที่ทำอยู่ปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง”

  ความสำเร็จของนักศึกษาในโครงการทวิภาคี เป็นอีกหนึ่งความเร็จในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของโฮมโปร ที่สามารถพัฒนาบุคลากรให้สามารถต่อยอดอาชีพของตนเองได้อย่างมีคุณภาพในสาขาวิชาชีพ โดยนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ให้เข้ากับการทำงาน ส่วนผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา (Education Service Center) สำนักงาน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน ) ชั้น 3 เลขที่  96/27  หมู่ที่ 9  ตำบลบางเขน  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000  โทรศัพท์ 02 832  1000   ต่อ 2382   ติดต่อคุณวรษา  เจริญทวีโชค (เปิ้ล) Email: education@homepro.co.th