โฮมโปร…มอบประกาศนียบัตร “โครงการทุนการศึกษาทวิภาคี” รุ่นที่ 3

    IMG_6971-mail-1

    นายนิทัศน์  อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วย นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ  ร่วมมอบประกาศนียบัตร “ โครงการทุนการศึกษาทวิภาคี ” ระดับ ปวส. แก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 3 เพื่อผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ พร้อมเตรียมเป็นพนักงานใหม่ของโฮมโปรทันที   ณ ศูนย์ฝึกอบรมรามอินทรา เมื่อเร็วๆนี้