“ตลาดยิ่งเจริญ” จัดงาน “61 ปี ยิ่งเจริญ ร่วมใจ ปันให้กัน”

    ภาพข่าวพระอลงกต1

    ตลาดยิ่งเจริญ ร่วมกับ ตัวแทนผู้ค้า พนักงาน กลุ่มองค์กรภาครัฐบาล ภาคสังคม ภาคธุรกิจ และประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรม 61  ปี ยิ่งเจริญ ร่วมใจ ปันให้กัน” เพื่อจัดหาทุนทรัพย์ สิ่งของที่จำเป็นให้เด็กและผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ ในความดูแลของวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี โดยมี พระอุดมประชาทร (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) ร่วมบรรยายธรรม โดยมี น.ส.คนึงนิตย์ ธรรมวัฒนะ กรรมการผู้จัดการ ตลาดยิ่งเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงานถวายการต้อนรับ ณ ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้